فنهای محوری ACN:

فنهای محوری Norax ACN دارای تیغه های با قابلیت پیش تنظیم بوده که با دو کاربری صنعتی و دریایی جهت نصب در ارتباط با کانال یا سقف مناسب می باشند .

  • جهت نصب مستقیم بر روی کانال.
  • دارای ۱۲ سایز از قطر ۴۰۰ میلیمتر الی قطر۱۶۰۰ میلیمتر جهت تخلیه دود داغ.
  • دبی از ۰.۱ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال جهت شرایط استاندارد.
  • دبی از ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۱۸۰۰ پاسکال برای مدلهای تخلیه دود داغ.
  • فنهای تخلیه دود داغ دارای استاندارد F300 و F400 و جهت تخلیه دود با حرارت ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد با راندمان مناسب در مدت ۱۲۰ دقیقــــه می باشند.
  • قابلیت استفاده از صداگیر (Silencer).