فنهای محوری ACP - ACG :

فنهای محوری Norax ACP-ACG فنهای یک جهته دارای تیغه های با قابلیت پیش تنظیم بوده که مناسب برای کاربریهای انتقال هوای دریایی یا صنعتی می باشند.

فنهای محوری با مدل ACG :
 • با اتصال آزاد در بخش مکش.
 • دارای ۱۴ سایز از قطر ۲۵۰ میلیمتر الی قطر۱۶۰۰ میلیمتر جهت شرایط استاندارد .
 • دارای ۱۲ سایز از قطر ۴۰۰ میلیمتر الی قطر۱۶۰۰ میلیمتر جهت تخلیه دود داغ.
 • دبی از ۰.۱ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال جهت شرایط استاندارد.
 • دبی از ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال برای مدلهای تخلیه دود داغ..
 • فنهای تخلیه دود داغ دارای استاندارد F300 جهت تخلیه دود داغ با حرارت ۳۰۰ درجه سانتی گراد با راندمان مناسب در مدت حداقل یک ساعت می باشند.
 • قابلیت استفاده از صداگیر (Silencer).

فنهای محوری با مدل ACP :
 • با قابلیت مکش و دمش آزاد با نصب به صورت دیواری .
 • دارای ۱۴ سایز از قطر ۲۵۰ میلیمتر الی قطر۱۶۰۰ میلیمتر جهت شرایط استاندارد .
 • دارای ۱۲ سایز از قطر ۴۰۰ میلیمتر الی قطر۱۶۰۰ میلیمتر جهت تخلیه دود داغ.
 • دبی از ۰.۱ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال جهت شرایط استاندارد.
 • دبی از ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه الی ۶۵ مترمکعب بر ثانیه و فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال برای مدلهای تخلیه دود داغ..
 • فنهای تخلیه دود داغ دارای استاندارد F300 جهت تخلیه دود داغ با حرارت ۳۰۰ درجه سانتی گراد با راندمان مناسب در مدت حداقل یک ساعت می باشند.
 • قابلیت استفاده از صداگیر (Silencer).