فنهای سانتریفیوژ مدل CAL:

  • دارای دو نوع اتصال مستقیم فن به موتور یا اتصال فن و موتور بوسیله تسمه (Belt Driven).
  • نوع Belt Driven از قطر ۳۱۵ میلیمتر الی ۱۲۵۰ میلیمتر.
  • نوع Belt Driven از قطر ۶۳۰ میلیمتر الی ۱۲۵۰ میلیمتر.
  • دارای پره های Back Words.
  • دبی از ۰.۳ مترمکعب بر ثانیه الی ۲۱ مترمکعب بر ثانیه.
  • حداکثر فشار تا ۸۵۰۰ پاسکال.