فن های سانتریفیوژ CND-CNF:

فن های سانتریفیوژ مدل CND:

 • دارای هفت سایز.
 • قطر از ۳۱۵ الی ۷۱۰ میلیمتر.
 • دبی از ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه الی ۱۰ مترمکعب بر ثانیه.
 • حداکثر فشار تا ۲۰۰۰ پاسکال.
 • دارای حداقل صدا.
 • قابلیت نصب در هر محل.
 • کاربری اقتصادی ممتاز.

فن های سانتریفیوژ مدل CNF:

 • دارای هفت سایز.
 • قطر از ۳۱۵ الی ۷۱۰ میلیمتر.
 • دبی از ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه الی ۱۱ مترمکعب بر ثانیه.
 • حداکثر فشار تا ۴۰۰۰ پاسکال.
 • دارای حداقل صدا.
 • قابلیت نصب در هر محل.
 • کاربری اقتصادی ممتاز.