جت فن های پارکینگی:

جت فن مدل AUP-ARP-AUI-ARO-AUT-ART :
این جت فن ها با دو سطح مقطع دایره یا بیضی در دو نوع یک جهته یا برگشت پذیر (دارای قابلیت دمش و مکش در هر دو سمت دستگاه) ساخته می شوند .
 • مدل ART : بر گشت پذیر، حداکثر کارایی در هر دو جهت.
 • مدل AUT : جت فن یک جهته.
 • مدل ARO : برگشت پذیر، حداکثر کارایی در هر دو جهت.
 • مدل AUO : جت فن یک جهته.
 • مدل ARP : برگشت پذیر، حداکثر کارایی در هر دو جهت.
 • مدل AUP : جت فن یک جهته.
 • موتور تمام مدل به صورت استاندارد از نوع دو سرعته می باشند .
 • تمام مدلها از دامنه صدای پایین برخوردارند.

جت فن مدل CGF:
این جت فن با سطح مقطع مستطیل شکل (دارای فن سانتریفیوژ) به صورت یک جهته ساخته می شود .
 • مدل CGF : جت فن یک جهته .
 • قابلیت نصب در حداقل ارتفاع.
 • موتور تمام مدل به صورت استاندارد از نوع دو سرعته می باشند .
 • تمام مدلها از دامنه صدای پایین برخوردارند.