جت فن تونلی :

بسیاری از تونل ها در سراسر دنیا از مزایای استفاده از سیستم تهویه طولی Novenco بهره می برند. تحقیقات و توسعه این شرکت بر حداکثــر کاهش میزان آلودگی در تونل ها و کنتـــرل دود در زمان آتش سوزی های با دمای بالا متمرکز می باشد.

مشتری مداری ، تکیه بر مشخصات کارآمد ، کاهش هزینه بهره برداری و حضور از ابتدای پروژه باعث افزایش قابل توجهی در میزان استفاده از سیستم تهویه هوای Novenco شده است .

آزمایشگاه مجهز و معتبر Novenco جهت تست موفق و موثر محصولات و در روند توسعه بکار می رود .

  • حداقل آلودگی.
  • کنترل در زمان آتش.
  • طراحی دایروی از سایز ۶۳۰ الی ۸۰۰ میلیمتر.
  • طراحی گرد از سایز ۶۳۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر.
  • یک طرفه یا دو طرفه برگشت پذیر.